Statut

Culture Lab Foundation

Postanowienia ogólne
§1

Fundacja pod nazwą Culture Lab Foundation, zwana dalej Fundacją, ustanowiona w 2015 roku przez:

 • Jarosława Soleckiego, zwanego dalej Fundatorem, deklaracją złożoną w obecności czterech świadków  działa na podstawie przepisów prawa brytyjskiego (definiującego małe działalności  non-profit, zwane w Wielkiej Brytanii small charity o rocznym przychodzie w wysokości mniejszej niż 5000,00 GBP (pięć tysięcy funtów) jako charytatywne bez możliwości wpisu do  rejestru) oraz niniejszego statutu.
§2

Fundacja jest apolityczna i nie jest związana z żadnym wyznaniem.

§3

Siedzibą Fundacji jest hrabstwo Northamptonshire, region East Midlands, środkowa Anglia.

§4

Terenem działalności Fundacji jest obszar Wielkiej Brytanii,  ale  Fundacja ma charakter międzynarodowy. W zakresie niezbędnym dla właściwego realizowania celów może ona prowadzić działalność także poza granicami UK.

§5

Czas trwania Fundacji jest nieograniczony.

§6
 1. Fundacja może tworzyć stałe i czasowe oddziały terenowe, zakłady, filie lub przedstawicielstwa, oraz wchodzić w skład stowarzyszeń w kraju i za granicą.
 2. Fundacja może prowadzić działalność gospodarczą mającą charakter uboczny w stosunku do celów statutowych. Fundacja w chwili zwiększenia przychodu będzie starać się o wpis do głównego rejestru organizacji charytatywnych w UK.
 3. Fundacja może być członkiem krajowych i międzynarodowych organizacji o podobnym celu działania.
§7

Fundacja może ustanawiać odznaki, medale honorowe i przyznawać je wraz z innymi nagrodami i wyróżnieniami, osobom fizycznym i prawnym zasłużonym dla fundacji.

Cele i zasady działania Fundacji
Celami Fundacji są:
 1. Inicjowanie oraz wspieranie nowatorskich rozwiązań w różnych dziedzinach życia kulturalno-społecznego, a przede wszystkim w zakresie:
  – komunikacji artystycznej i literackiej,
  – wdrażania wyników badań nauk humanistycznych do życia codziennego z uwzględnieniem  materiałów audiowizualnych i narzędzi cyfrowych
  – ochrony praw i wolności człowieka ze szczególnym uwzględnieniem potrzeb grup zagrożonych wykluczeniem, w tym grup mniejszości narodowych,
  – podejmowania działań na rzecz integracji międzykulturowej oraz wzajemnej tolerancji
  – walki z nieświadomością oraz obalanie stereotypów w aspekcie religii, kultury i społeczeństwa.
 2. Popularyzacja wiedzy na temat kultury i sztuki ze szczególnym uwzględnieniem historii kultury Polski i Europy w ramach dbania o niematerialne dziedzictwo kulturowe Polaków na emigracji.
 3. Popularyzacja idei komunikacji bez przemocy poprzez organizowanie i wspieranie wydarzeń kulturalno-społecznych, arteterapię,  terapię przez literaturę, itp.
 4. Propagowanie wykorzystywania nowoczesnych technologii w marketingu sztuki oraz rozpowszechnianiu wyników badań nauk humanistycznych.
 5. Rozwijanie i umacnianie postaw nastawionych na aktywne współdziałanie w rozwoju kulturalno-społecznym grup mniejszościowych.
 6. Działalność na rzecz organizacji, których celami statutowymi jest: działalność naukowa, naukowo-techniczna, oświatowa, kulturalna, społeczna i polityczna, w zakresie kultury fizycznej i sportu, ochrony środowiska, dobroczynności, ochrony zdrowia i pomocy społecznej, rehabilitacji zawodowej i społecznej inwalidów.
§10
Fundacja realizuje swoje cele poprzez:
 1. Działalność edukacyjną, wydawniczą i badawczą.
 2. Uczestniczenie w konferencjach naukowych i wszelkiego rodzaju spotkaniach propagujących rozwój nauki, kultury i sztuki.
 3. Analizę i badanie zawartości mediów oraz ich przekazów, mających wpływ na postrzeganie świata.
 4. Prowadzenie poradnictwa internetowego w postaci niezależnych usług, wspierających rozwój kulturalno-społeczny.
 5. Działalność barterową, mieszcząca się w zakresie działań określonych w statucie.
 6. Współpracę z władzami samorządowymi, rządowymi i organizacjami pozarządowymi w zakresie wymienionym celach działania Fundacji.
 7. Organizację imprez, eventów, konferencji, paneli dyskusyjnych, koncertów, przeglądów, wystaw, slajdowisk, itp.
 8. Działalność twórczą artystyczną i plastyczną.
 9. Zakładanie i prowadzenie placówek, ośrodków konsultacyjnych, szkoleniowych i terapeutycznych.
 10. Działania integracyjne w zakresie kultury i nauki.
 11. Organizację wolontariatu, korzystanie ze świadczeń wolontariuszy oraz ich szkolenie i promowanie.
§ 11

Dla osiągnięcia swych celów Fundacja może wspierać działalność innych osób i instytucji zbieżną z jej celami.

Majątek i dochody Fundacji
§ 12

Majątek Fundacji stanowi jej fundusz założycielski w kwocie 400,00 GBP (czterysta funtów) oraz inne mienie włączone przez Fundację (sprzęt komputerowy, dyktafon, aparat fotograficzny – na łączną kwotę 900,00 GBP  (dziewięćset funtów) do dóbr Fundacji oraz nabyte w toku jej działania. W tym znajdują się także dobra niematerialne (własność intelektualna).

§13

Dochody Fundacji pochodzą z:

 • darowizn, spadków, zapisów osób fizycznych i prawnych
 • subwencji, dotacji, grantów
 • wdrażania własności intelektualnej
 • ze zbiórek z imprez publicznych
 • majątku ruchomego i nieruchomego
 • odsetek bankowych, papierów wartościowych
 • dalszych świadczeń fundatora
 • sponsoringu na rzecz Fundacji od osób fizycznych i prawnych
 • licytacji powstałych podczas działania Fundacji dóbr materialnych
 • działalności gospodarczej, jeżeli zostanie rozpoczęta
 • dochód Fundacji przeznaczony jest w całości na działalność statutową Fundacji
 • Fundacja odpowiada za swoje zobowiązania całym swym majątkiem
§ 14
 1. Dochody pochodzące z dotacji, subwencji, darowizn, spadków i zapisów mogą być użyte na realizację celów Fundacji tylko z poszanowaniem woli spadkobierców lub donatorów.
 2. W sprawach przyjęcia darowizn i dziedziczenia oświadczenia wymagane przepisami prawa składa Zarząd Fundacji.
 3. W przypadku powołania fundacji do dziedziczenia jej zarząd składa oświadczenie o przyjęciu spadku z dobrodziejstwem inwentarza.
Władze Fundacji
§ 15
Władzami fundacji są:

Zarząd Fundacji
Rada Programowa Fundacji
Obecnie Culture Lab Foundation posiada Zarząd  dwuoosobowy i w jego skład wchodzi:

Jarosław Solecki – Prezes Zarządu
Marta Maria Chmielowiec – Wiceprezes Zarządu

W skład Rady Programowej Fundacji wchodzą:

 • Magdalena Maria Błasiak-Dąbrowska
 • Joanna Milewska
 • Jagoda Horajska
 • Tomasz Wypych
 • Justyna Gorzkowicz
§ 16
 1. Zarząd kieruje działalnością Fundacji i reprezentuje ją na zewnątrz.
 2. Zarząd Fundacji może być jednoosobowy lub wieloosobowy. Skład Zarządu powołuje i odwołuje Fundator. W przypadku Zarządu jednoosobowego, Członek Zarządu pełni funkcję Prezesa Zarządu. W przypadku Zarządu wieloosobowego, w jego skład może wchodzić od 2 (dwóch) do 5 (pięciu) Członków, którzy są powoływani na następujące funkcje:
  a) Prezes Zarządu
  b) Wiceprezes Zarządu
  c) Sekretarz Zarządu Fundacji
  d) Członkowie Zarządu
 3. W chwili przekroczenia przez Fundację dochodu rocznego 5000,00 GBP oraz wpisania jej do rejestru głównego na mocy statutu powołana zostanie Komisja Rewizyjna. W jej skład wejdzie od trzech do pięciu zaufanych członków powołanych przez Fundatora.
 4. Członkami Zarządu, Rady Programowej Fundacji oraz Komisji Rewizyjnej mogą zostać osoby, które nie były skazane prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe.
 5. Członkowie Rady Programowej Fundacji oraz Komisji Rewizyjnej nie pobierają wynagrodzenia z tytułu udziału w pracach tego organu, z wyjątkiem zwrotu udokumentowanych wydatków związanych z uczestnictwem w pracach tych organów, w tym kosztów podróży.
Rada Programowa Fundacji
§ 17
 1. Rada Programowa Fundacji jest organem stanowiącym, doradczym i opiniującym Fundacji.
 2. Rada Programowa Fundacji składa się z trzech do siedmiu członków.
 3. W skład Rady Programowej Fundacji z mocy statutu wchodzi Fundator.
 4. Członków składu Rady Programowej wybiera Fundator. Kandydaci na członków Rady wybierani są na trzyletnią wspólną kadencję. Członek Rady może być powoływany na kolejne kadencje. Jeśli powołanie Członka Rady Programowej następuje w trakcie trwania kadencji Rady Programowej pełni on swoją funkcję przez okres do końca kadencji Rady Programowej.
 5. W szczególnie uzasadnionych przypadkach odwołanie członka Rady, i przez to pozbawienie go członkostwa w Radzie, może nastąpić w wyniku uchwały podjętej jednogłośnie przez pozostałych członków Rady Programowej Fundacji. Fundator nie może być w ten sposób pozbawiony członkostwa w Radzie Programowej Fundacji.
 6. Członkostwo w Radzie Programowej Fundacji ustaje w przypadku pisemnej rezygnacji z członkostwa lub śmierci członka Rady.
 7. Nie można łączyć członkostwa w Radzie Programowej Fundacji z pełnieniem funkcji w Komisji Rewizyjnej.
 8. W razie powołania członka Rady Programowej Fundacji, za jego zgodą, do Komisji Rewizyjnej lub Zarządu Fundacji – członkostwo takiej osoby w Radzie Programowej Fundacji ulega zawieszeniu na czas pełnienia funkcji.
 9. Funkcje Przewodniczącego, Wiceprzewodniczącego oraz pozostałych członków Rady Programowej są honorowe i bezpłatne.
§ 18
 1. Rada Programowa Fundacji zbiera się co najmniej raz w roku. Ze względu na międzynarodowy charakter Fundacji, możliwe jest zwołanie spotkania online, z wykorzystaniem  komunikatorów internetowych.
 2. Radę Programową Fundacji zwołuje Przewodniczący Rady z własnej inicjatywy albo na wniosek Komisji Rewizyjnej lub Zarządu, zgłoszony na piśmie (mail, komunikatory online ).
 3. Rada Programowa Fundacji podejmuje decyzje w formie uchwał – zwykłą większością głosów; w razie równej liczby głosów decyduje głos Przewodniczącego.
§ 19

Do zadań Rady należy w szczególności:

 1. Proponowanie i opiniowanie kandydatów na Prezesa i członków Zarządu.
 2. Składanie wniosków do Komisji Rewizyjnej w przedmiocie przyjęcia rocznego sprawozdania Zarządu z wykonania zadań statutowych.
 3. Ocena pracy Zarządu, składanie wniosków do Komisji Rewizyjnej, w razie jej powołania, w sprawie odwołania, przed upływem kadencji, Zarządu lub poszczególnych członków Zarządu.
 4. Nadawanie wyróżnień osobom szczególnie zasłużonym dla działalności Fundacji.
 5. Przyznawanie odznak, medali honorowych osobom fizycznym i prawnym zasłużonym w realizacji celów zgodnych z celami statutowymi Fundacji.
 6. Doradzanie w wytyczaniu głównych kierunków działalności Fundacji.
 7. Uchwalanie rocznych i wieloletnich programów działania Fundacji.
 8. Opiniowanie na wniosek Zarządu Fundacji decyzji o zmianie statutu Fundacji, połączeniu z inną Fundacją lub o likwidacji Fundacji.
§ 20

Rada Programowa Fundacji w celu wykonania swych zadań jest uprawniona do żądania od Zarządu Fundacji przedstawienia wszelkich dokumentów dotyczących działalności Fundacji.

Zarząd Fundacji
§ 21
 1. Zarząd Fundacji składa się z nie więcej niż pięciu osób powoływanych przez Fundatora, uwzględniającego opinię Rady Programowej Fundacji na temat kandydatów, na trzyletnią kadencję.
 2. Funkcję członka Zarządu można pełnić przez więcej niż jedną kadencję.
 3. Członkiem Zarządu nie mogą być osoby skazane prawomocnym wyrokiem za przestępstwo z winy umyślnej.
§ 22
 1. Zarząd kieruje działalnością Fundacji i reprezentuje ją na zewnątrz.
 2. Do zadań Zarządu należy w szczególności:
  – uchwalanie rocznych planów działania Fundacji oraz planów finansowych,
  – uchwalanie regulaminów,
  – sprawowanie zarządu majątkiem Fundacji,
  – ustalanie wielkości zatrudnienia i wysokości środków na wynagrodzenia pracowników Fundacji,
  – podejmowanie decyzji we wszelkich sprawach spoza kompetencji innych organów,
  – przyjmowanie darowizn, spadków i zapisów, subwencji i dotacji,
  – występowanie z wnioskiem w sprawie zmian statutu Fundacji, połączenia z inna fundacją oraz likwidacji Fundacji.
 3. Zarząd podejmuje decyzje na posiedzeniach, w formie uchwał – zwykłą większością głosów jego członków obecnych na posiedzeniu Zarządu.
 4. O posiedzeniu muszą być powiadomieni wszyscy członkowie Zarządu.
 5. Zarząd może powoływać pełnomocników do kierowania wyodrębnioną sferą spraw należących do zadań Fundacji.
 6. Zarząd co roku, do dnia 30 kwietnia, zobowiązany jest przedkładać Radzie Programowej Fundacji Roczne Sprawozdanie z działalności Fundacji.
Sposób Reprezentacji
§ 23
 1. Oświadczenia woli w imieniu Fundacji, z zastrzeżeniem ust. 2 i 3, składają dwaj członkowie Zarządu działający łącznie.
 2. W sprawach dotyczących zatrudniania pracowników oraz w sprawach niezwiązanych z zaciąganiem zobowiązań majątkowych powyżej 1000 GBP (tysiąca funtów)– oświadczenia woli w imieniu Fundacji może składać jednoosobowo Prezes Fundacji.
 3. W sprawach powodujących powstanie zobowiązań dla Fundacji przekraczających jednorazowo kwotę będącą równowartością 6000 GBP (sześciu tysięcy funtów) niezbędna jest zgoda Komisji Rewizyjnej, jeśli taka powstanie, podjęta w drodze uchwały przyjętej jednomyślnie.
Zmiana Statutu
§ 24

Zmian w statucie Fundacji dokonuje Zarząd Fundacji lub w chwili jej powołania Komisja Rewizyjna, w drodze jednomyślnej uchwały podjętej przez wszystkich członków Komisji, na wniosek:

 • Rady Programowej Fundacji w zakresie celów, dla realizacji, których Fundacja została ustanowiona, i określonych w akcie założycielskim.
 • Zarządu Fundacji w zakresie zasad administrowania Fundacją oraz dochodów Fundacji.
Połączenie z inną fundacją
§ 25
 1. Fundacja może się połączyć z inną Fundacją dla efektywnego realizowania swoich celów.
 2. Połączenie z inną fundacją nie może nastąpić, jeżeli w jego wyniku mógłby ulec istotnej zmianie cel Fundacji.
§ 26

W sprawach połączenia z inną Fundacją decyduje Zarząd, przy czym jego decyzje zapadają po zaopiniowaniu wniosku przez Radę Programową Fundacji oraz wymagają zatwierdzenia przez Komisję Rewizyjną (jeśli taka istnieje) w drodze jednomyślnej uchwały podjętej przez wszystkich członków Komisji Rewizyjnej.

Likwidacja Fundacji
§ 27
 1. Fundacja ulega likwidacji w razie osiągnięcia celów, dla których została ustanowiona lub w razie wyczerpania się jej środków finansowych i majątku.
 2. Likwidatorów Fundacji powołuje i odwołuje Fundator.
§ 28

Decyzję o likwidacji podejmuje Zarząd w drodze jednomyślnej uchwały, która w celu wywołania skutków prawnych wymaga zaopiniowania przez Radę Programową Fundacji oraz zatwierdzenia przez Komisję Rewizyjną w drodze jednomyślnej uchwały podjętej przez wszystkich członków Komisji.

§ 29

Środki finansowe i majątek pozostały po likwidacji Fundacji mogą zostać przeznaczone mocą uchwały  Zarządu przy współudziale Komisji Rewizyjnej na rzecz działających fundacji o zbliżonych celach, wskazanych przez Radę Programową Fundacji.